Poprzez precyzję do powtarzalnej jakości.

Doświadczenie i wiedza.

Wiarygodność wykonywanych badań.

Potwierdzone kompetencje.

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem AQM Lab Polska jest stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój, aby rozpoznać potrzeby i sprostać wymaganiom naszych Klientów oraz spełnić ich oczekiwania co do najwyższej jakości świadczonych usług.

W tym celu laboratorium wdrożyło nieobligatoryjny system zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzający wiarygodność wykonywanych badań.

W październiku 2009 roku, poprawność wdrożonego systemu na zgodność z obowiązującym wydaniem normy ISO/IEC 17025, oceniło Polskie Centrum Akredytacji, przyznając laboratorium, w styczniu 2010 roku, Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1136.

Tym samym PCA uznało kompetencje AQM Lab Polska Sp. z o.o. do wykonywania badań metodami akredytowanymi, które wyszczególnione zostały w odrębnym dokumencie – „Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1136”. Dla zapewnienia łatwej i jednolitej na całym świecie identyfikacji usług akredytowanych, został wprowadzony znak ILAC MRA, który stosowany jest tylko w połączeniu z symbolem akredytacji.

Cele polityki jakości:

I. Wykonywanie badań w taki sposób, aby były spełnione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz organizacji udzielającej uznania – Polskiego Centrum Akredytacji jak również potrzebami Klienta i wytycznymi organów stanowiących.

II. Stałe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania na podstawie przeprowadzonych auditów wewnętrznych, przeglądów zarządzania.

III. Prowadzenie działalności laboratoryjnej w sposób bezstronny oraz zarządzanie w taki sposób, aby chronić bezstronność.

IV. Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie sposobu prowadzenia badań oraz deklaruje, że wynagrodzenie personelu nie jest w żaden sposób zawiązane z wynikami badań ani ilością zleceń.

V. Laboratorium nie ulega naciskom ani żadnym innym oddziaływaniom zewnętrznym, które mogłyby wpływać na uzyskiwane wyniki prowadzonych badań.

VI. Laboratorium nie jest częścią żadnej większej organizacji, gdzie mogłyby mieć wpływ inne interesy sprzeczne z Laboratorium, takie jak produkcja, marketing, finanse.

VII. Laboratorium nie angażuje się w działalność, która mogłaby zachwiać zaufanie co do niezależności jego ocen oraz rzetelności w odniesieniu do jego działalności badawczej.

VIII. Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje uzyskane lub wytworzone podczas realizacji swoich usług.

IX. Personel i osoby działające na rzecz laboratorium zachowują poufność w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji usługi na rzecz Klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

X. Laboratorium zatrudnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu prowadzonej działalności laboratoryjnej, znających i rozumiejących politykę jakości oraz zasady wynikające z systemu zarządzania, dzięki czemu zachowana jest spójność w działaniach.

XI. Kwalifikacje personelu utrzymywane są poprzez systematyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, sprawdzenia w badaniach porównawczych w laboratorium oraz badaniach biegłości.

XII. Personel jest świadomy istoty i ważności swoich działań, rozumie znaczeniu swojej pracy pod względem spełnienia wymagań Klienta, wymagań ustawowych i prawnych.

XIII. Laboratorium wykonuje badania na najwyższym poziomie technicznym poprzez stosowanie aktualnych metod badawczych oraz wzorcowanego i/lub sprawdzanego sprzętu pomiarowo-badawczego.

XIV. Badania wykonywane są zgodnie z metodykami referencyjnymi wskazanymi w odpowiednich przepisach prawnych, o ile takie przepisy mają zastosowania.